Gebiedsofferte Aanvalsplan Grutto aangeboden

Op 1 november is in veenweidegebied Aldeboarn | De Deelen (ADD) tijdens een bijeenkomst in Nes de Gebiedsofferte Aanvalsplan Grutto aangeboden aan de vier overheden (rijk, provincie, waterschap en gemeente) en de initiatiefgroep van het Aanvalsplan Grutto.

In ADD, wordt al sinds jaar en dag samen met boeren en burgers toegewerkt naar een nieuwe inrichting om de doelen van de rijksoverheid wat betreft klimaat, water, natuur, biodiversiteit etc. te realiseren. Perspectief voor de boeren vormt binnen dit proces een cruciaal element. Binnen de planontwikkeling voor ADD Noord vormt de realisering van het Aanvalsplan Grutto een belangrijke bouwsteen. De offerte maakt zichtbaar wat belangrijk is voor de instandhouding van de weidevogels én voor de agrarische bedrijven in het gebied: wat hebben zij nodig om zich ook echt op weidevogels te kunnen richten.

De gebiedsofferte is dus een aanbod van de boeren in ADD Noord aan de overheden. De offerte geeft aan hoe het nu al bijzondere weidevogelgebied ten noorden van Aldeboarn verder versterkt en uitgebreid kan worden. Hiervoor zijn onder andere langere en doelgerichtere beheerpakketten nodig, nieuwe verdienmodellen en eenmalige investeringen. De provincie heeft (de kosten die zijn verbonden aan) de gebiedsofferte integraal opgenomen in het zogenaamde Maatregelpakket binnen het Fries Programma Landelijk Gebied. Het maatregelpakket is een concreet voorstel (incl. begroting) van de provincie aan het Rijk voor de realisatie van gestelde doelen. De gebiedsofferte past hier naadloos in. Het ministerie waardeert de Friese aanpak zeer en vindt de mogelijkheden voor realisatie van de gebiedsofferte kansrijk. Maar ze kan op dit moment, met een demissionair kabinet, geen zekerheden bieden. Voorjaar 2024, zo is het streven, wordt hierover meer bekend. Daarbij: ook andere overheden, marktpartijen en Europa spelen een belangrijke rol. De initiatiefgroep van het Aanvalsplan Grutto volgt de ontwikkelingen in ADD nauwlettend.

Oudminister Pieter Winsemius, trekker van het Aanvalsplan, werd tijdens de bijeenkomst door zijn medeinitiatiefnemers verrast met een bronzen grutto voor zijn onvolprezen enthousiasme en energie. In zijn dankwoord benadrukte hij het belang van ‘voorlopersgebied’ ADD en de gebiedsofferte voor andere weidevogelgebieden, om in mee te kijken en van te leren.