Proef met biologische strokenteelt voor tweede jaar op rij aangelegd

Voor de tweede keer is op de proefboerderij ’t Kompas in Valthermond de biologische strokenteeltproef aangelegd. Op een proefakker zijn de afgelopen weken stroken met verschillende gewassen, zoals cichorei, gerst, gerst-erwt en twee aardappelrassen gepoot. Stamslaboon en suikermais volgen later dit voorjaar. Vorig najaar is al gras-klaver gezaaid.

Met de proef wordt ervaring opgedaan met biologische strokenteelt. Het is de verwachting dat dit een duurzame teeltmethode is waarbij minder gewasbeschermingsmiddelen nodig zijn en de biodiversiteit toeneemt. Met deze proef in Valthermond wordt dan ook onderzocht wat biologische strokenteelt betekent voor de opbrengst, ziekten en plagen, de biodiversiteit en de kwaliteit van de bodem. De biodiversiteit van de strokenteelt wordt ook vergeleken met de monoculturen (hetzelfde gewas op hetzelfde stuk grond) op hetzelfde perceel. Hierbij wordt gekeken naar aanwezige insecten en dieren. 

Eerste ervaringen in 2020

Het teeltseizoen van 2020 was het opstartjaar voor de strokenteeltproef en bestond uit 8 gewassen: zomergerst, zomergerst-veldboon, aardappel (vroeg en laat), suikermais, suikerbieten, stamslaboon en gras-klaver. Ze zijn gepoot op 4 x 6 meter brede stroken. De opbrengsten varieerden. Zo was de opbrengst van zomergerst, stamslaboon en suikermais goed. De opbrengst van suikerbiet en zetmeelaardappelen viel tegen. Bij de suikerbieten kwam dit doordat in het voorgaande jaar ook al suikerbieten op het perceel waren geteeld. Omdat het niet goed mogelijk is om jaar na jaar suikerbieten te verbouwen, zijn ze dit jaar vervangen door cichorei. In de aardappelen kwam phytophthora (schimmelziekte) voor. Op basis hiervan is voor het begin van dit nieuwe groeiseizoen een aantal veranderingen doorgevoerd.

Mechanische onkruidbestrijding

In 2020 zijn de suikerbieten vroeg ondergewerkt en zijn tagetes (Afrikaantjes) gezaaid. Er is onderzocht of dit gewas op een mechanische manier onkruidvrij kon blijven. Door middel van eggen zijn de Afrikaantjes tot het einde van de teelt onkruidvrij gebleven! 

Nieuwe fytoftora resistente aardappelrassen

Bij de aardappelen is dit jaar gekozen voor een ander ras. Vorig jaar zijn de rassen Festien en Seresta verbouwd. Het zijn aardappelrassen die veel in de Veenkoloniën worden verbouwd. Ze zijn echter niet resistent tegen een phytophthora, waardoor het noodzakelijk was om het aardappelloof vroeg af te branden. Dit jaar is gekozen voor Vermont, als meest vroege zetmeelaardappelras, om zo voldoende opbrengst te krijgen voordat de schimmelziekte een rol gaat spelen. Daarnaast wordt Avenger verbouwd, dit ras heeft een hoge resistentie tegen de schimmelziekte.

Groenbemesters 

Na de oogst van de gewassen zijn groenbemesters ingezaaid zoals tagetes, bladrammenas en mengsels met Japanse haver en wikke. Na de winter zijn ze ondergewerkt en zijn de stroken bemest. Hierbij is zoveel mogelijk gebruik gemaakt van organische bemestingen met compost, vaste stalmest en rundveedrijfmest om het bodemleven te stimuleren. 

Projectpartners van de proef

De strokenteeltproef duurt drie jaar en wordt gefinancierd door de provincies Groningen en Drenthe, Samenwerkingsverband Noord-Nederland en het nationaal onderzoeksprogramma PPS gewasdiversiteit. 

Meer weten?

Wilt u meer weten over deze proef met strokenteelt? Neem dan contact op met Iris Visscher van de WUR. 

Proef met strokenteelt bij proefboerderij Valthermond. 

Proef met strokenteelt bij proefboerderij Valthermond