Zomerbijeenkomsten

De Regio Deal Natuurinclusieve Landbouw is het laatste jaar ingegaan. We maken daarom de balans op van de afgelopen vijf jaar en delen deze 'oogst' graag met u. Daarvoor organiseren we dit jaar verschillende activiteiten. Zoals interessante 'zomerbijeenkomsten' in de laatste twee weken van juni. Dit zijn bijeenkomsten waarbij boeren aan andere boeren vertellen over experimenten en projecten die zij hebben uitgevoerd met geld vanuit de Regio Deal. Ze vertellen over het project, wat ze daarvan hebben geleerd en welke lessen ze aan anderen mee willen geven.

In elk van de acht deelgebieden van de Regio Deal worden activiteiten georganiseerd. Het overzicht van zomerbijeenkomsten vindt u hieronder. U bent van harte welkom deze bijeenkomst(en) bij te wonen! Voor sommige bijeenkomsten moet u zich aanmelden.

Activiteit

Toelichting

17 juni 

Regeneratieve landbouw, wat is dat nou precies?

Je leest er steeds meer over: regeneratieve landbouw. Maar wat is dat nou precies? En hoe ziet dat er in de praktijk uit? Akkerbouwer Gerko Kaput neemt ons mee op zijn bedrijf. Hij laat zien hoe hij regeneratieve principes op zijn bedrijf toepast en deelt zijn ervaringen. Wouter Zunneberg, projectleider Regeneratieve landbouw trapt de bijeenkomst af met een korte introductie over regeneratieve landbouw.

19.30 – 21.00 uur
Startpunt: bij een proefperceel van Gerko Kaput aan de Lyskemeerweg in Bellingwolde. De locatie wordt met beachflags aangegeven.

Aanmelden

Let op, bij deze bijeenkomst geldt een maximum van 15 deelnemers!

18 juni

Vlastival

Leve het vlas! Telers, verwerkers, eindgebruikers en lokale overheden zijn uitgenodigd voor het vlastival. We gaan op ontdekking in het veld en kijken naar de vlasteelt. We kijken naar de uitdagingen, opbrengsten en toepassingsmogelijkheden: van linnen tot biocomposiet. Door samen te werken in de hele keten maken we het verschil.  

17.30 - 21.20 uur
Mts. Timpelsteed, Timpelsteed 1, 9132 LK Engwierum

Dit evenement is alleen op uitnodiging. Voor vragen kunt u contact opnemen met Johan Dankert j.dankert@fryslan.frl

21 juni

Veldbijeenkomst Vlas in het Oldambt

In het Groningse Oldambt is er een toenemend probleem met resistente duist. Dit is zodanig toegenomen, dat op sommige plekken de teelt van wintertarwe bijna niet meer mogelijk is. We zijn op zoek naar andere gewassen die er nog wel geteeld kunnen worden met behoud van een goed verdienmodel voor telers. Vanwege duist heeft een voorjaarsgewas de voorkeur. Een alternatief zou vezelvlas kunnen zijn. Dit jaar zijn we hiermee een pilot gestart. We nodigen u van harte uit om deze teelt in het veld te zien en de eerste ervaringen met u te delen.

14.00 - 17.00 uur
Jeroen van Rulo, Nieuwlandseweg 5 te Midwolda

Aanmelden 

24 juni

Proeven met groene middelen bij akkerbouwbedrijf Jansema in Sellingen

Akkerbouwer Berend Pieter Jansema voert in Sellingen een veenkoloniaal bouwplan met aardappelen, suikerbieten en granen.  Hij werkt aan een duurzaam, natuurinclusief bedrijfssysteem voor het gebied met behoud van een goed verdienmodel. Waar een gezonde bodem en weerbare gewassen minder afhankelijk zijn van chemie en kunstmest en klimaatadaptie een belangrijke rol heeft. Jansema past high Tech ondersteuning toe en heeft aandacht voor verbetering van de biodiversiteit. Iedereen is welkom om een kijkje te komen nemen!

  • 09.00 - 12.00 uur
  • 13.00 - 17.30 uur

Berend Pieter Jansema, Burgemeester Buiskoolweg 30, 9551 TZ Sellingen

Aanmelden is niet nodig.

24 juni

Samenwerking akkerbouw en veehouderij

Sjoerd Reitsma en Siep Oosterveld vertellen enthousiast over hun stappen richting een meer regeneratieve landbouw, met nadruk op verbetering van de bodemkwaliteit. “Veel meer uien met minder kunstmest en gif” was het resultaat van hun boerenexperiment. De pilot kreeg een vervolg, waarbij adviseur Oane Galema opnieuw de metingen verricht. Met de drie heren kunt u deze avond na de rondleiding in gesprek.

19.30 - 21.30 uur (exclusief nazit)
Fam. Sj. Reitsma 
Kooireed 4 in Piaam

Aanmelden

24 juni

Agrarische Simmerjûn!

In het Friese veenweidegebied Idzegea is, samen met agrarisch Collectief Súdwestkust, de afgelopen jaren gewerkt aan projecten vanuit de Regio Deal NIL. Op één van de langste avonden van 2024 vertellen we graag over de bereikte resultaten. Tijdens deze avond gaan we in op natuurinclusief bodem verbeteren (kunstmestvervangers), stand van zaken Aanvalsplan Grutto en het GLB Samenwerkingsverband. Ook kun je in gesprek met de gebiedscommissie over de Veenweideopgave. We sluiten de avond af met een borrel en bitterbal.

Aanvang 20.00 uur
Multifunctioneel Centrum It Joo, Joodyk 2, 8614 JK Oudega (SWF)

Aanmelden is niet nodig

25 juni

Veldbijeenkomst “Kijk-je in de bodem” met René Jochems

Tijdens deze veldbijeenkomst is er aandacht voor het voeden van de bodem en het bodemleven en het voeden van gewassen. Bodembiologie, plantfysiologie en bemestingsleer zijn daarbij de hoofdonderwerpen.
Doelgroep: melkveehouders en akkerbouwers

10.00 - 15.00 uur
Marcel Brinke, Dordsedijk 77, 7891 NL  Klazienaveen

Aanmelden

25 juni

Graanavond met presentatie van natuurinclusieve landbouwprojecten op proefboerderij Ebelsheerd (SPNA)

Op 25 juni organiseert SPNA op haar proefboerderij Ebelsheerd in Nieuw Beerta de Graanavond. Medewerkers van SPNA gaan in op rassen- en fungicide-proeven. Ook komen onderzoeken naar natuurinclusieve landbouw aan bod die onder de vlag van de Regio Deal worden uitgevoerd worden op Ebelsheerd, zoals onderzaai in graan d.m.v. drones.

19.30 - 22.00 uur
Proefveldlocatie: Lauthenlaan in Nieuw Beerta

Aanmelden is niet nodig

26 juni

Lessen Lisdodde in de Hegewarren

In het Friese veenweidegebied de Hegewarren is een pilot gestart gericht op de teelt van Lisdodde. Dit jaar is een deel van de polder op verschillende manieren ingericht om te kijken wat je tegen komt als je met deze teelt aan de slag gaat. Tijdens deze bijeenkomst deelt het projectteam de do’s en don’ts. 

Aanvang 19.30 uur
Innovatiebedrijf de Hegewarren, Hegewarren 15, 9216 XR Oudega Gem Smallingerland

Aanmelden

26 juni

Veldbijeenkomst “Kijk-je in de bodem” met René Jochems

Tijdens deze veldbijeenkomst is er aandacht voor het voeden van de bodem en het bodemleven en het voeden van gewassen. Bodembiologie, plantfysiologie en bemestingsleer zijn daarbij de hoofdonderwerpen.
Doelgroep: melkveehouders en akkerbouwers

10.00 - 15.00 uur (inclusief lunch)
Albert-Jan Knijp, Oldend 1a, 9465 TJ Anderen

Aanmelden

27 juni

Omschakelen naar een meer natuurinclusief bedrijf. Hoe doe je dat?

Een aantal boeren uit Aldeboarn – De Deelen wil toe naar een minder hoogproductief/natuurinclusief bedrijf dat bijdraagt aan meerdere maatschappelijke doelen. Maar hoe doe je dat? We nemen u mee in hun plannen, manieren om daar over na te denken (backcasting, dubbeldoelgronden) en de thema’s waar ze mee te maken hebben, zoals Aanvalsplan Grutto en ideële beleggers. Familie de Boer en Jacob van der Bij vertellen hun verhaal.

Aanvang 19.30 uur
't Kathus, Sodumerdyk 10 in Nes bij Akkrum

Aanmelden

27 juni

Veldbijeenkomst “Kijk-je in de bodem” met René Jochems

Tijdens deze veldbijeenkomst is er aandacht voor het voeden van de bodem en het bodemleven en het voeden van gewassen. Bodembiologie, plantfysiologie en bemestingsleer zijn daarbij de hoofdonderwerpen.
Doelgroep: melkveehouders en akkerbouwers

10.00 - 15.00 uur
Hans Vetketel, Oshaarseweg 62, 7958 PN Koekange

Aanmelden

28 juni

Excursie op Woudstras Pleats in Menaam

Jan Woudstra toont de voederhaag die hij twee jaar geleden heeft geplant. Hier begint de excursie waarbij aandacht is voor de meerwaarde van de haag, voor de koe, het landschap en de biodiversiteit. Na de rondleiding over het bedrijf is er een gesprek in de tuin (of bij slecht weer in de schuur) over gezondheid (onderzoek bij Dairy Campus) en biodiversiteit (monitoring door Landschapsbeheer Fryslân).

19.30 - 22.00 uur
Woudstra’s Pleats bij Menaam

Aanmelden