Drents Plateau

Het Drents Plateau is het gebied grofweg tussen de steden Coevorden, Groningen, Steenwijk en Emmen. Het kenmerkt zich door een grote verwevenheid van landbouw en natuur in een landschap, waarin essen, beekdalen en (veld)ontginningen belangrijke elementen vormen. 

Samenwerking

Drenthe heeft de boerenfamiliebedrijven heel hard nodig om invulling te kunnen geven aan de opgaven op het gebied van biodiversiteit, klimaat en energie. Hierbij is samenwerking met de landbouwsector noodzakelijk om de uitdagingen aan te kunnen gaan. De landbouw staat samen met heel Drenthe voor de uitdaging om de economische belangen te verenigen met maatschappelijke waarden als een rijke natuur en een mooi landschap. Op dit moment staan de biodiversiteit en de kwaliteit van het landschap ook in Drenthe onder druk. Dit vraagt om een gezamenlijke inspanning van alle betrokken partijen om de neergaande lijn om te buigen naar een opwaartse lijn. 

Natuurinclusief boeren aantrekkelijk en rendabel

In Drenthe gebeurt al veel op het gebied van agrarisch natuurbeheer, landschapsbeheer en bescherming van weide- en akkervogels. Ook op gebied van kringlooplandbouw zijn acties in gang gezet, zoals het project Duurzame Melkveehouderij Drenthe en het project Kringlooptoppers.

Agenda Boer, Burger en Biodiversiteit

Vanuit de Regio Deal is de verbinding gelegd met de Agenda Boer, Burger en Biodiversiteit. Deze is in 2109 opgesteld door LTO-Noord, Het Drentse Landschap, Natuur en Milieufederatie Drenthe, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Drents Agrarisch Jongeren Kontakt, Agrarische Natuur Drenthe en Landschapsbeheer Drenthe. De gekozen aanpak vanuit de agenda BBB sluit aan bij het gemeenschappelijke doel van de Regiodeal: het ontwikkelen en testen van instrumenten die natuurinclusief boeren aantrekkelijk en rendabel maken. 

Daarbij gaat het niet alleen om nieuwe bedrijfsmodellen, maar ook om het vinden van oplossingen voor knellende wet- en regelgeving, het meer benutten van bestaande netwerken, maatschappelijke initiatieven en het uitwisselen van kennis en informatie over natuurinclusief boeren. 

Deelgebieden

De afgelopen periode is voor het Drents Plateau een overkoepelend streefbeeld vastgesteld en zijn in samenwerking met de gebiedspartners 5 deelgebieden geselecteerd. 

Deze gebieden zijn:

  1. Esdorpenlandschap Norg en omgeving (Noordwest-Drenthe)
  2. Koekange – Ruinerwold (Zuidwest-Drenthe)
  3. Weerdinge – Ees (Zuidelijk deel Hondsrug)
  4. Roden – Leekstermeer (Noord-Drenthe)
  5. Hunzedal (Noordoost-Drenthe) 
     

Er is nog ruimte voor een 6de gebied, daarvoor zijn nu nog 3 mogelijke gebieden in beeld. 

Per deelgebied zijn de uitdagingen in kaart gebracht. Een belangrijke volgende stap (2e helft 2020) is het opstellen van een streefbeeld en actieplan per deelgebied door de betrokken stakeholders in deze gebieden met als insteek: waar wil het gebied in 2030 staan en hoe gaat het gebied dat doen? Hoe staan landbouw, biodiversiteit, natuur en landschap er dan voor en hoe verhouden ze zich tot de lokale gemeenschap?

Deelprojecten

Naast het proces in de deelgebieden wordt aan de slag gegaan met een aantal
deelprojecten op het gebied van bijvoorbeeld pact en verdienmodellen. De ontwikkeling van het instrumentarium staat hierbij centraal. 

Betrokkenen

Hebt u vragen?

Neem voor meer informatie contact met Anet Abbing, via a.abbing-zijgers@drenthe.nl  of 06-10838677.