Drents Plateau

Het Drents Plateau is het gebied grofweg tussen de steden Coevorden, Groningen, Steenwijk en Emmen. Het kenmerkt zich door een grote verwevenheid van landbouw en natuur in een landschap, waarin essen, beekdalen en (veld)ontginningen belangrijke elementen vormen. 

Samenwerking

Drenthe heeft de boerenfamiliebedrijven heel hard nodig om invulling te kunnen geven aan de opgaven op het gebied van biodiversiteit, klimaat en energie. Hierbij is samenwerking met de landbouwsector noodzakelijk om de uitdagingen aan te kunnen gaan. De landbouw staat samen met heel Drenthe voor de uitdaging om de economische belangen te verenigen met maatschappelijke waarden als een rijke natuur en een mooi landschap. Op dit moment staan de biodiversiteit en de kwaliteit van het landschap ook in Drenthe onder druk. Dit vraagt om een gezamenlijke inspanning van alle betrokken partijen om de neergaande lijn om te buigen naar een opwaartse lijn.

Natuurinclusief boeren aantrekkelijk en rendabel

In Drenthe zetten boeren, burgers en organisaties zich de komende jaren nog meer in voor natuurinclusieve landbouw en de biodiversiteit. Ook op gebied van kringlooplandbouw zijn acties in gang gezet, zoals het project Duurzame Melkveehouderij Drenthe en het project Kringlooptoppers.

Met ideeën als een strobalentoer en erfsessies kunnen de Drentse inwoners zelf zien hoe natuurinclusief boeren in de praktijk werkt. Agrariërs gaan bovendien binnen de eigen regio aan de slag met zelfontwikkelde initiatieven, zoals de aanleg van houtwallen en singels over een lengte van 9 kilometer. Dit alles gebeurt onder de noemer ‘Boer Burger Natuur Drenthe’.

Binnen Boer, Burger,Natuur Drenthe zetten akkerbouwers, melkveehouders en gemengde bedrijven concrete stappen naar natuurinclusieve landbouw. De boeren werken aan maatregelen die bij het gebied en de bedrijfsvoering passen. De afgelopen tijd hebben twee ‘aanjagers’ in zeven gebieden verkend waar kansen zijn voor natuurinclusief boeren. Dankzij dit voorbereidende werk starten dit voorjaar de eerste projecten in onder andere Roden - Leekstermeer, Nijeveen - Kolderveen en Broekstreek - Oude Diep. In Roden – Leekstermeer gaat het bijvoorbeeld om verbetering van het coulisselandschap, meer plek voor boerenlandvogels en intensieve, onderlinge samenwerking. In Zuidwest Drenthe werken 40 boeren samen aan de thema’s bodem, water en biodiversiteit. Dit doen ze onder meer met de aanleg van kruidenrijk gras en bloeiende akkerranden.

Belonen van duurzaam boeren ook voor akkerbouwers

Een van de onderdelen van Boer Burger Natuur Drenthe is ‘Belonen van duurzaam boeren’. Hierin worden boeren beloond voor de resultaten die zij boeken in de verduurzaming van hun bedrijf. Zij bepalen zelf, op basis van eigen vakmanschap, hoe zij die resultaten bereiken. In Drenthe bestaat al langer een beloningsregeling voor melkveehouders die verduurzamen. Nieuw is dat straks ook akkerbouw- en gemengde bedrijven mee kunnen doen. De ambitie is om 250 melkveehouders/gemengde bedrijven én 250 akkerbouwers/gemengde bedrijven deel te laten nemen.

Regio Deal ondersteunt gebiedsgerichte aanpak

Boer Burger Natuur Drenthe is een uniek samenwerkingsverband van Provincie Drenthe en Regio Deal Natuurinclusieve Landbouw, Natuur en Milieufederatie Drenthe, Drents Agrarisch Jongeren Kontakt, Landschapsbeheer Drenthe, Agrarische Natuur Drenthe, Natuurmonumenten, Het Drentse Landschap, Staatsbosbeheer en LTO Noord.

Deelgebieden

De afgelopen periode is voor het Drents Plateau een overkoepelend streefbeeld vastgesteld en zijn in samenwerking met de gebiedspartners 5 deelgebieden geselecteerd. 

Deze gebieden zijn:

  1. Esdorpenlandschap Norg en omgeving (Noordwest-Drenthe)
  2. Koekange – Ruinerwold (Zuidwest-Drenthe)
  3. Weerdinge – Ees (Zuidelijk deel Hondsrug)
  4. Roden – Leekstermeer (Noord-Drenthe)
  5. Hunzedal (Noordoost-Drenthe) 

Er is nog ruimte voor een 6de gebied, daarvoor zijn nu nog 3 mogelijke gebieden in beeld.

Per deelgebied zijn de uitdagingen in kaart gebracht. Een belangrijke volgende stap (2e helft 2020) is het opstellen van een streefbeeld en actieplan per deelgebied door de betrokken stakeholders in deze gebieden met als insteek: waar wil het gebied in 2030 staan en hoe gaat het gebied dat doen? Hoe staan landbouw, biodiversiteit, natuur en landschap er dan voor en hoe verhouden ze zich tot de lokale gemeenschap?

Deelprojecten

Naast het proces in de deelgebieden wordt aan de slag gegaan met een aantal
deelprojecten op het gebied van bijvoorbeeld pact en verdienmodellen. De ontwikkeling van het instrumentarium staat hierbij centraal.

Betrokkenen

Heeft u vragen?

Neem voor meer informatie contact met Anet Abbing, via a.abbing-zijgers@drenthe.nl  of 06-10838677.