Projecten

In de 8 gebieden vinden op dit moment verschillende projecten plaats. De komende tijd gaan er meer volgen. Op deze pagina is een actueel overzicht te vinden van deze projecten.

Kringloopcoöperatie Groninger Kleischil

Samen met agrarische ondernemers in het Groningse deel van de noordelijke Kleischil is Collectief Midden Groningen het project ‘Kringloopcoöperatie Groninger kleischil’ gestart. Met dit project wordt onderzocht of met een coöperatie kan worden toegewerkt naar kringlooplandbouw. Doel is de agrarische bedrijven klaar te maken voor de toekomst.

Meer over dit project

Biodiversiteitsmonitor Akkerbouw

In de Veenkoloniën worden verschillende methodes uitgeprobeerd om meer natuurinclusief te telen. Om de bijdrage van boeren aan de natuur te kunnen waarderen en uiteindelijk belonen, is een eenduidige manier van meten nodig.

Meer over dit project

Digitale gids natuurinclusieve akkerbouw

Er is al veel kennis over natuurinclusieve landbouw beschikbaar, maar deze is erg versnipperd. In de 'Digitale gids natuurinclusieve maatregelen' staan acht praktische maatregelen uitgewerkt.

Meer over dit project

Midwolder Bouwten

Begin 2020 is de pilot op de Midwolder Bouwten in de provincie Groningen officieel gestart met de ondertekening van een pachtovereenkomst tussen Groninger Landschap en pachters en broers Adri en Jan Boonman.

Meer over dit project

grondbewerking in Pieterzijl

Leernetwerk bodem noordelijke Kleischil

Er wordt een leernetwerk bodem opgezet, om boeren in het kustgebied tussen Delfzijl en Harlingen die bezig zijn met natuurinclusieve landbouw, te helpen en van elkaar te laten leren.

Meer over dit project

Boerenexperimenten in de Veenkoloniën, Westerwolde en het Oldambt

Vier boeren in deze gebieden kregen onlangs subsidie voor het experimenteren met natuurinclusieve landbouw. Wat zijn hun ervaringen tot dusver?

Meer over dit project

Aldeboarn-De Deelen

Aldeboarn-De Deelen maakt deel uit van het Friese Veenweidegebied en is een van de ‘Kansrijke Gebieden’ uit de Friese Veenweidevisie (2015).

Meer over dit project

Pijpkaneel

Het Pijpkaneel, het gebied Zurich-Bolsward-Workum, is onderdeel van het Friese Kleiweidegebied. Dit is een open weidegebied, met voornamelijk melkveebedrijven, dat direct grenst aan het IJsselmeer.

Meer over dit project

Westeresch

In Westerwolde worden door pachters op een natuurinclusieve manier agrarische producten geteeld zonder gebruik van kunstmeststoffen en gewasbeschermingsmiddelen.

Meer over dit project