Slaperdijken in het Oldambt

In het Oldambt zijn slaperdijken te vinden. Oude dijken die niet meer als zodanig worden gebruikt en zodoende “in ruste” zijn. Zij onderscheiden zich door hun verhoogde karakter ten opzichte van het vlakke landschap rondom en vormen een groen netwerk van landschapselementen.

Bij de slaperdijken is er in de regel geen bodembewerking, wordt er relatief extensief beheerd en zijn er allerlei structuren zoals struweel aanwezig. Dit maakt het een aantrekkelijk leefgebied voor planten en dieren. Dijken die aantrekkelijk zijn voor insecten worden gekarakteriseerd door bloem- en kruidenrijke vegetaties, en vormen bovendien een aantrekkelijk leefgebied voor onder meer kleine zoogdieren en zangvogels. Met het juiste beheer voegen dijken hoogwaardige natuur toe aan het landschap, met uitstraling naar het agrarisch gebied.

Als vervolg op het pilotproject ‘Natuurlijk Slaperdijken Groningen’ zet de Regio Deal in om van de 25 struweelvakken 16 struweelvakken te versterken met extra aanplant. 

Dit project wordt uitgevoerd door Stichting Kenniscentrum Akkervogels/Grauwe Kiekendief en Landschapsbeheer Groningen.

Meer weten?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Peter Gelling, gelling@veenkolonien.nl of 06 - 29 63 07 64.