Sloot- en Taludbeheer in de Veenkoloniën

Kan goed beheer van slootkanten en taluds een positief effecten hebben op de biodiversiteit in de Veenkoloniën? In 2020 en 2021 heeft het Louis Bolk Instituut (LBI) onderzoek gedaan naar de combinatie van akkerranden met talud- en slootkantenbeheer op proefbedrijf ’t Kompas in Valthermond.

Sloten of wijken

Sloten of ‘wijken’ zijn een belangrijke habitat voor allerlei organismen zoals insecten. Deze organismen kunnen bijdragen aan bestuiving en plaagbestrijding van gewassen. Het onderzoek is afgerond en de korte termijn effecten zijn bekend. Er moet nog onderzoek worden gedaan naar de lange termijneffecten van bepaalde maairegimes.

Onderzocht wordt onder meer of het afvoeren van de maaistof (veelal riet) zal leiden tot verschraling van de slootkant en of dit een positief effect heeft op de soortenrijkdom in en rondom de sloot. En wat hierbij het effect is op de waterkwaliteit. Om hier antwoord op te kunnen geven is het van belang om de maairegimes gedurende een langere periode te volgen.

Een gedeelte van de proef zoals deze is aangelegd door het LBI wordt vervolgd. Naast verschillende maairegimes zijn hier ook diverse akkerranden gezaaid op twee tijdstippen in het voor- en najaar. Om effecten op meer ‘traditionele’ sloten met veel rietgroei te onderzoeken wordt een sloot van het waterschap betrokken in het project. Hier wordt gekeken naar verschillende maairegimes op verschillende momenten in het seizoen. Welke maairegimes hebben effect op verschraling van de slootkant? Wat is de verandering in soortenrijkdom van de aanwezige planten? Akkerranden worden hierin niet opgenomen.

Een gedegen maairegime zal ten goede komen aan de biodiversiteit en de waterkwaliteit in de sloot. Uiteindelijk zal dit vanuit diverse kanten moeten leiden tot een arbeidsvoordeel voor de teler. Denk hierbij aan een combinatie van kostenbesparing (arbeidsinzet) en mogelijke toename van natuurlijke vijanden.

In het project wordt uitvoering gegeven aan:

  • Maaien/klepelen alsook maaikorven van twee wijken
  • Plaatsspecifiek afvoeren van materiaal en hoeveelheidbepaling
  • Composteren materiaal en bepaling nutriëntengehalte

Er wordt onderzoek gedaan naar:

  • Beoordelingen aan visuele massa in sloot en talud
  • Monitoring in samenspraak met onderzoekers WUR aan biodiversiteit
  • Dataverwerking en verslaglegging
  • Rondleidingen
  • En er wordt opnieuw gezaaid van stroken naast de sloot met diverse zaaimengsels.

Het onderzoek moet in het najaar van 2024 zijn afgerond.

Meer weten?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Peter Gelling, gelling@veenkolonien.nl of 06 - 29 63 07 64.