Friese veenweide

Het Friese veenweidegebied is een uniek landschap met veel agrarische bedrijvigheid. Het bijzondere karakter van dit gebied staat echter onder druk. Het veen oxideert als gevolg van ontwatering, waardoor de bodem daalt.

Streefbeeld en actieplan

Omdat er voor het hele Veenweidegebied al processen liepen, is er vanuit de Regio Deal voor gekozen om het provinciale Veenweideprogramma 2021-2030 als streefbeeld en actieplan te gebruiken. De programmalijn ‘It  Nije Buorkjen’ (het nieuwe boeren) staat hierin centraal.

'Ferskaat op en om it boerehiem' voor meer biodiversiteit op en om het boerenerf. Het gaat hierbij om landschapsmaatregelen op boerenerven en in de gebieden voor het stimuleren van biodiversiteit. Op boerenerven in de veenweide zijn veel bomen, struiken en hagen te vinden, waardoor de diversiteit (ferskaat) in groen er doorgaans groter is dan in het omringende open gebied. Dat bestaat met name uit uitgestrekte, open graslanden. 

De veelheid aan boerenerven en overhoeken in het veenweidegebied maakt ze zeer geschikt als belangrijke ‘stepping stones’ in een groter ecologisch netwerk. Deze ‘stepping stones’ zijn -naast ecologische verbindingen- van belang voor uitwisseling tussen populaties, wat ten goede komt aan de bestendigheid deze populaties.

Voor veel soorten insecten en vogels vormen boerenerven een ideaal leefgebied vanwege de beschutting en het voedsel dat deze diversiteit met zich meebrengt. Het gaat hierbij om  kleinschalige projecten (max € 3.750/ project), buiten de bebouwde kom en buiten het ANLB-kader. Denk aan landschapsherstellende maatregelen zoals insectentorens, nestkastenprojecten, zwaluwwanden, erfbeplanting, enzovoort. 

Penvoerder: Landschapsbeheer Friesland

In Idzegea (Súdwest-Fryslân) gaan de circa 55 agrarische landeigenaren en grondgebruikers met elkaar in gesprek over de opgaven en kansen in het gebied om tot meer natuurinclusieve landbouw te komen. Hierbij wordt ook bekeken hoe het gebied verder ontwikkeld kan worden voor de weidevogels. Doel is een samenhangende toekomstagenda die vervolgens wordt vertaald in een pakket van maatregelen. 

Penvoerder: Collectief Súdwestkust 

Gebiedsproject Groote Veenpolder

In de Groote Veenpolder (2.500 hectare), grenzend aan natuurgebied de Rottige Meenthe in de gemeente Weststellingwerf wil de gelijknamige initiatiefgroep verdienmodellen ontwikkelen voor een duurzame bedrijfsvoering in een veenpolder waar veertig agrarische bedrijven de kost verdienen. Nevendoelstellingen zijn de instandhouding van de natuurgebieden en het versterken van de leefbaarheid op het platteland. 

Voorlopersproject

In het voorloperstraject Aldeboarn-De Deelen in Zuidoost-Friesland wordt gewerkt aan een kringloopwijzer voor circulaire landbouw.

Betrokken partijen

Heeft u nog vragen?

Neem voor meer informatie contact op met de betreffende contactpersoon:

Ontwikkelgebied: Aldeboarn-De Deelen:

Ontwikkelgebied: Hegewarren:

Kansrijk gebied: Idzegea:

  • Projectleider prov. Fryslân: Erik Lourens, e.lourens@fryslan.frl, 058 2928731 
  • Trekker/aanspreekpunt gebied: Durk Durksz

Kansrijk gebied Brekkenpolder:

  • Projectleider prov.Fryslân: Henk Hoeksma, h.r.hoeksma@fryslan.frl, 058 2925781/06 50415346
  • Trekker/aanspreekpunt gebied: Geert Kooistra

Kansrijk gebied: Groote Veenpolder:

Kansrijk gebied: Grouster Leechlân: