Oldambt

De provincies Drenthe en Groningen hebben gekozen voor een gezamenlijk proces in de Drents-Groningse Veenkoloniën, Oldambt en Westerwolde. In dit gebied wordt samengewerkt in de Agenda voor de Veenkoloniën. Per gebied is met betrokkenen één streefbeeld en actieplan opgesteld onder regie van het programmabureau van Agenda voor de Veenkoloniën en in samenwerking met adviesbureau Eelerwoude. Hierin staat een beschrijving van het gebied met de opgaven en kansen wat heeft geresulteerd in een streefbeeld voor het betreffende gebied. Dit is vervolgens vertaald in een actieplan met ideeën die nu al kunnen worden uitgevoerd en initiatieven die nog nader moeten worden bekeken, zoals nieuwe technieken of meer fundamentele financiële vragen.

Voor alle gebieden is natuurinclusieve landbouw het vertrekpunt. Met grondgebruikers en andere betrokkenen is vanuit de vraag: waar willen we in 2030 per gebied staan en welke doelen zijn daarvoor nodig het streefbeeld gemaakt. Dit gedeelde beeld is geen blauwdruk, maar geeft steun bij de in te zetten acties, zodat in 2030 natuurinclusief boeren de gangbare praktijk is. Daarom zijn in het actieplan alvast acties benoemd die bijdragen aan het versterken van de biodiversiteit in het gebied. 

Streefbeeld voor 2030

Het Oldambt staat van oudsher bekend als de Graanrepubliek. Door de teelt van granen en het grote aantal ondernemers dat al agrarisch natuurbeheer uitvoert, is het gebied uitermate geschikt voor akkervogels. Richting 2030 wordt het kenmerkend Oldambtster landschap verder ondersteund door het inzetten op landschapselementen zoals dijklichamen e.d. Juist het contrast tussen de open polders en de groene dorpen en dijken biedt mogelijkhe¬den voor het versterken van de biodiversiteit. De agrarische productie ontwikkelt zich de komende jaren verder. Door meer samenwerking tussen akkerbouw en veehouderij (bijvoorbeeld door de teelt van meer voedergewassen), maar ook het regionaal vermarkten van producten is er in 2030 een beter economisch perspectief voor de bedrijven in het gebied.  

Wat gaan we de komende jaren samen met betrokkenen doen:

 • Ecologisch netwerk Veenkoloniën, Westerwolde en Oldambt: verkenning van mogelijkheden voor een groen-blauwe dooradering. Hierin wordt meegenomen in hoeverre de bestaande landschappelijke structuren zoals kanalen, dijken, bermen kunnen bijdragen aan een ecologisch netwerk door de gebieden heen. Ook de mogelijkheden van het inzetten en beheren van 'overhoeken' wordt hierin meegenomen. Hier kijken we niet alleen naar overhoeken op de agrarische bedrijven, maar ook op die van gemeenten en waterschap.
 • Gebiedsprojecten: Verkennen van mogelijkheden voor een gebiedsproces gericht op natuurinclusieve landbouw in de beekdalen Hunzedal en Pagediep. Binnen het Hunzedal loopt vanuit de Regio Deal al een proces in het Achterste Diep. 
 • Regionaal kennisplatform: ontwikkelen van een platform waarmee bestaande en nieuwe kennis wordt gedeeld.
 • Communicatieplan: opstellen van een communicatieplan voor de drie gebieden om het onderwerp natuurinclusieve landbouw meer bekendheid te geven bij boer, burger en buitenlui.
 • Korte Ketens: verkenning van wensen en behoeften in Oost-Groningen om korte regionale ketens te stimuleren waarbij een verdienmodel voor natuurinclusieve landbouw centraal staat.
 • Boerencoaches: het ontwikkelen van een programma waarin 20 tot 40 boeren in Oost-Groningen, zowel individueel als in groepsverband, gebruik kunnen maken van advisering en coaching. Het programma wordt ingericht voor Oost-Groningen.
 • Boerenexperimenten: voor vernieuwende ideeën van twee of meerdere boeren is een bijdrage beschikbaar om hiermee te kunnen experimenteren. Maximale bijdrage per experiment: € 25.000,-. Deze regeling gaat in per 1 februari 2021. 

Boerenexperimenten

Vier groepen boeren in de Veenkoloniën en Westerwolde die experimenteren met natuurinclusieve landbouw kregen hiervoor onlangs een bijdrage uit de Regio Deal natuurinclusieve landbouw. Het gaat om experimenten met strokenteelt, het verbouwen van boekweit, experimenten voor een gezonde bodem en natuurinclusieve maisteelt. Boeren in de Veenkoloniën, Westerwolde en het Oldambt kunnen voor dergelijke vernieuwende experimenten subsidie aanvragen. Lees meer over hun ervaringen tot dusver.

Voorlopersproject

Betrokkenen

Betrokkenen bij het opstellen van de actieplannen en streefbeelden zijn:

 • Agenda voor de Veenkoloniën: provincie Drenthe, gemeente Aa en Hunze, waterschap Hunze en Aa's, provincie Groningen, gemeente Veendam, gemeente Emmen, gemeente Borger-Odoorn, gemeente Pekela, gemeente Stadskanaal, gemeente Westerwolde, gemeente Tynaarlo, gemeente Coevorden, gemeente Midden-Groningen, gemeente Midden-Drenthe, gemeente Oldambt, waterschap Vechtstromen;
 • Innovatie Veenkoloniën: LTO Noord (namens primaire sector), Avebe (namens bedrijfsleven), WUR (namens onderzoeksinstellingen), Terra (namens onderwijs), ANOG (mede namens AND), Gemeente Stadskanaal (namens Agenda voor de Veenkoloniën), Waterschap Hunze en Aa's (mede namens Vechtstromen), EZ/LNV (namens Rijk);
 • Staatsbosbeheer, Het Groninger Landschap, Het Drents LandschapLandschapsbeheer Groningen;
 • NMF Groningen, NMF Drenthe.

Heeft u nog vragen?

Neem voor meer informatie contact op met Gert Noordhoff G.J.Noordhoff@provinciegroningen.nl .